Netwerk dementie Oost-Achterhoek

6 september 2018

Stichting Alzheimer Nederland

Het gesprek op 3 juli 2018 vindt plaats op initiatief van de Stichting Alzheimer Nederland, afd. Oost-Achterhoek. Bij dit gesprek waren aanwezig een delegatie van de Seniorenraad, een vrijwilligster van Alzheimer Nederland voor Oost-Achterhoek en een vertegenwoordigster van het netwerk dementie Oost-Achterhoek.

Intentie.

De intentie van beide organisaties is om samen met de Seniorenraad in Winterswijk te onderzoeken waar en hoe de voorlichting, ondersteuning en ontmoeting voor inwoners met ( beginnende ) dementie verbetering behoeft. En hoe we daarin samen kunnen optrekken.

Huisartsen.

De seniorenraad heeft aangegeven dat we in gesprek gaan met de huisartsen, onder andere inzake ouderenteams ( zie ouderenteams huisartsen ) waarbij ook dementie aan de orde kan komen.

Zorgbelang Gelderland.

Ook wordt in dit gesprek gewezen op de kontakten met Zorgbelang Gelderland. Binnenkort zal er een vervolggesprek plaatsvinden. Doel hiervan is het checken welke punten ter verbetering er zijn ( mede op basis van eigen kennis van genoemde organisaties ), de verbeterpunten voor onze gemeente nog beter in beeld te krijgen en ook samen oplossingsrichtingen te onderzoeken.

Aanvulling op bovenstaande: 

In het gesprek met de wethouder Ilse Saris in de bijeenkomst van de Stichting Seniorenraad op 28 januari 2019 over het onderwerp dementie het volgende:

De wethouder deelde ons mede dat een werkgroep bezig is met het maken van een folder over dementie. Hierin staat informatie over al bestaande voorzieningen voor mensen met dementie. Ook op de website: www.wijwinterswijk.nl kan informatie worden gevonden voor mensen met dementie. In de werkgroep dag-invulling dementie zitten onder andere mevrouw Claudia Bosscher ( de Post ) en mevrouw Hetty Top van Alzheimer Nederland. De werkgroep zal een meerjarenbeleidsplan voor dementie opstellen. Op verzoek van de wethouder dat het goed zou zijn om ook een vertegenwoordiger van de Seniorenraad in deze werkgroep te hebben, deelt Ton Hoogenraad, vice-voorzitter van de Seniorenraad, tevens portefeuillehouder Welzijn,  mede dat hij dit zal gaan invullen.

Aanvulling van mevrouw Claudia Bosscher ( de Post ):  Zij heeft van andere gemeenten hun dementiewijzer ontvangen. Deze dienen als inspiratie voor de wegwijzer dementie in Winterswijk. Er is ook een klankbordgroep voor dementerenden, waarin onder andere mensen van de dagbesteding, het Sociaal Team, Marga Klompe en ook mevrouw Hetty Top van Alzheimer Nederland zitten. Zij zijn al tot overeenstemming gekomen dat er ook aandacht moet zijn voor mensen met beginnende dementie, omdat deze nog vaak tussen wal en schip vallen. Zij zijn vaak voor de ene zorgvoorziening te goed en voor het andere te slecht. Het is wel een moeilijk te bereiken doelgroep, omdat zij vaak nog in een ontkenningsfase zitten.

Vraag vanuit het publiek: Voldoet de gemeente Winterswijk aan voldoende plekken en zorg voor dementerenden? Veel mantelzorgers zijn namelijk overbelast. Antwoord van mevrouw Claudia Bosscher ( de Post ) : In februari wordt er gekeken naar het meerjarenbeleidsplan en of dit nog passend is voor Winterswijk.

Vraag van Anton Reuvekamp (KBO-PCOB ): Hoe moet men omgaan met dementie? Iedereen moet leren hoe om te gaan met dementie. Daar is hulp voor nodig. Aanvullende opmerking van de heer Berend Muis: Alzheimer Nederland heeft een kaartje ontwikkeld met daarop 10 tips hoe om te gaan met dementie. Maar weinig mensen hebben weet van dit kaartje, dus hier moet meer bekendheid aan gegeven worden in Winterswijk. Antwoord van mevrouw Claudia Bosscher ( de Post ): Er is inderdaad veel onwetendheid  rondom dementie. De gemeente Winterswijk wil beginnen met iedereen te informeren: Wat is dementie, hoe is dementie te herkennen, hoe moet men omgaan met dementie etc. En daarnaast: Wat past bij de gemeente Winterswijk?

Alzheimer Nederland geeft ook een aantal boekwerkjes uit:  Veilig thuis met dementie, Rechtsbescherming bij dementie, Publieksversie zorgstandaard dementie en Kans op dementie verkleind.

 


Deel dit bericht

< Terug naar het overzicht